เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน AI กับกิจกรรมอบรมประยุกต์ใช้ AI for Thai ครั้งที่ 2 @ขอนแก่น

Facebook
Twitter

เนคเทค สวทช. โดยกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) และงานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (LTSS) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรมอบรม “ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai ประจำปี 2566” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการใช้งานด้านปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้นักวิจัย นักพัฒนา ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ ได้นำไปต่อยอด สร้างสรรค์ พัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน หรือบริการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ทั้งในทางธุรกิจ และสังคม เพื่อให้คนไทยได้ใช้เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์อย่างมีคุณภาพที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศ กิจกรรมอบรม AI for Thai ได้รับการสนับสนุนโดย กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีผู้ให้ความสนใจจากจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 40 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หริส ประสานฉ่ำ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวต้อนรับ

ในโอกาสนี้ ดร.ศวิต กาสุริยะ รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมอบรม “ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai ประจำปี 2566” กล่าวว่า เนคเทค สวทช. มีแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประเทศไทยเกิดระบบนิเวศที่ครบถ้วนในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี AI และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน เนคเทคได้เล็งเห็นว่าการสร้างบุคลากรด้าน AI ทุกภาคส่วน ทุกภูมิภาค มีความสำคัญอย่างมากระดับต้น ๆ ของประเทศ จึงมีภารกิจที่สำคัญคือ การสร้างคน และเทคโนโลยีด้าน AI สําหรับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เสริมทักษะ AI กับสายงานอื่นๆ สร้างอาชีพใหม่ที่ใช้ความรู้ และทักษะด้านดิจิทัล และ AI การอบรมในครั้งนี้เรานำทีมนักวิจัยและเครือข่ายพันธมิตรมานำเสนอเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในด้านต่าง ๆ และเครื่องมือที่จะนำไปประยุกต์ใช้ รวมถึงแนะนำ AI for Thai เป็นแพลตฟอร์มให้บริการ AI สัญชาติไทย เนคเทค สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เปิดให้บริการแบบสาธารณะเพื่อเน้นตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริการต่าง ๆ ในประเทศไทย ผู้พัฒนายังสามารถนำบริการมาวางแลกเปลี่ยนเพื่อทดสอบการใช้งาน นำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น

ตลอดการอบรมทั้ง 2 วัน โดยทีมนักวิจัยเนคเทค สวทช. และ และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานพันธมิตร มาร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยี AI รวมถึงกิจกรรมภาคปฏิบัติ (Workshop) พร้อมด้วยการแนะนำแพลตฟอร์มบริการปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย (AI for Thai) ซึ่งมีบริการ API สำหรับการสร้าง Chat Bot เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการใช้งาน AI for Thai และเครื่องมืออื่น ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา AI ในหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่

 • แนะนำ Thai AI Service Platform
  โดย ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์
  หัวหน้าโครงการ และหัวหน้าทีมงานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี
 • Introduction to AI computer vision and image processing
  โดย ดร.ศรณ์ ศุขสาตร
  ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ 
 • NecML: AI Vision Model for Automated Image Classification
  โดย ดร.ณิชา อภิชิตโสภา และคุณศักย์ปณชัย เกศสิชาปกรณ์
  ทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน
 • ABDUL: Thai Chatbot Platform
  โดย ดร.ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์
  ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ
 • เทคโนโลยีเสียงพูด และการประยุกต์ใช้งาน AI for Thai Platform
  โดย ดร.อัษฎางค์ แตงไทย
  ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ 
 • ChatGPT and Business Opportunities
  โดย ดร.ปรัชญา บุญขวัญ
  ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย
 • WorkShop CiRA-CORE Line bot (AI Deep Learning Platform)แพลตฟอร์มสร้าง Application ด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ไม่ยุ่งยาก
  โดย รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.ดร.วีรยุทธ กิตติชัย อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • ถ่ายทอดประสบการณ์นำเทคโนโลยี AI ไปสู่ตลาด
  โดย คุณวริศรา พิลาสุข
  AI Team Leader บริษัท iAPP Technology co.ltd
 • แนะนำโครงการ Super AI Engineer
  โดย ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
  ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ

สำหรับท่านที่สนใจ ต้องการ Upskill พัฒนาทักษะด้าน AI และการประยุกต์ใช้งานแพลตฟอร์ม AI for Thai สามารถติดตามรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ที่ https://aiforthai.in.th/AIFT2023
หรือ Facebook Group AIforThai