เนคเทค สวทช. ต้อนรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มช.เข้าเยี่ยมชมงานด้าน AI & Deep learning

Facebook
Twitter

อังคารที่ 21 มิถุนายน 2565   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.)  ต้อนรับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 19 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ : สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การเยี่ยมชมในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาไทยและจีน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มุมมองของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มากขึ้น โดยมีหัวข้อผลงานที่นำมาเสนอ ดังนี้ 

  • หัวข้อ AI applications
    โดย ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต  นักวิจัย ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ (IPU)  กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ 

การบรรยายครั้งนี้ให้ความรู้เรื่องแนวคิดพื้นฐานต่าง ๆ ด้าน AI และยกตัวอย่างการใช้งาน AI ของทีม IPU เช่น การวิเคราะห์ภาพ X-ray ทรวงอก หรือการใช้ Face Verification ในงานการตรวจสอบผู้รับวัคซีนโควิด ของกาชาด เป็นต้น นอกจากนี้ยังนำเสนอแนวคิด Generative AI ที่กำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนาคต

  • หัวข้อ Chinese-Thai Neural Machine Translation
    โดย คุณพีรเชษฐ ปอแก้ว นักวิจัยทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย (LST) กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์   

การบรรยายนี้ได้นำเสนอความก้าวทางเทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ จากระบบสถิติมาสู่การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)  โดยยกตัวอย่างการทำงานของระบบแปลภาษาอัตโนมัติ (Automatic Machine Translation) ทั้งแบบสถิติและแบบโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Networks) ในครั้งนี้ยังได้อธิบายถึงการสร้างระบบแปลภาษาจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่สังเคราะห์ขึ้น เพื่อนำมาฝึกสอนระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อแปลภาษาระหว่างภาษาไทยและภาษาจีนด้วย