เนคเทค สวทช. ต้อนรับ คกก.กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ สภาอุตสาหกรรม

Facebook
Twitter

7 มีนาคม 2565 เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดย คุณกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด คุณพฤฒิ เมาลานนท์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ บริษัท โปรทรอนิคส์ จำกัด คุณกิตติ สุขุตมตันติ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ บริษัท แอดวานซ์ อีเลคทริค แอนด์ อีเลคทรอนิคส์ จำกัด ดร.สุ่น แก้วชาญศิลป์ รองกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ บริษัท ฟาบริเนท จำกัด คุณยุพาภรณ์ ตันติจิตรอารย์ และคุณนลินี ผุยเจริญ กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ พร้อมด้วยคุณมนิตย์ สิทธิดำรงค์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
 
โดยมี ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) นำทีมคณะนักวิจัยเนคเทค และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมนำเสนอผลงานลูนาร์ (LUNAR) และ อยู่ไหน (UNAI) ให้แก่คณะดังกล่าว

ลูนาร์ (LUNAR) คือ ระบบสร้างแผนที่ 3 มิติ แบบ Real-time ภายในอาคารด้วยเทคโนโลยี LiDAR + Ultra-wideband (UWB) นำเสนอโดย คุณภัทรกร รัตนวรรณ์ วิศวกรอาวุโส พร้อมทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์(TRT) กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ (SSDRG)

LUNAR ระบบสร้างแผนที่ 3 มิติ แบบ Real-time ภายในอาคารด้วยเทคโนโลยี LiDAR + UWB

อยู่ไหน (UNAI) แพลตฟอร์มระบุตำแหน่งภายในอาคารพร้อมพัฒนาอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายโดยใช้เทคนิค Angle of Arrival ที่สามารถประมวลข้อมูลเพื่อระบุพิกัดของอุปกรณ์พกพาที่อยู่ในรูปแบบของป้าย Tag ได้อย่างแม่นยำ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ระบุพิกัดของบุคคลหรือสิ่งของที่อยู่ภายในอาคาร นำเสนอโดย ดร.ละออ โควาวิสารัช นักวิจัย พร้อมทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ (LAI) กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG)

UNAI แพลตฟอร์มระบุตำแหน่งภายในอาคาร