ผลการค้นหา

Tag: SQUAT

ทำความรู้จัก SQUAT ห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Quality Testing Laboratory)

SQUAT หรือ ห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์แห่งแรกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม มาตรฐาน มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) ที่ให้บริการทดสอบระบบซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน

เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันไทย-เยอรมัน และ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหาร TGI และ SNC FOMER เยี่ยมชมเนคเทค สวทช. พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC )

เนคเทค สวทช. จับมือ มทร. อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มุ่งพัฒนาบุคลากรและคู่มือประกอบการสอนด้านการทดสอบซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง (2565-2567)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาบุคลากรและคู่มือประกอบการสอน ด้านการทดสอบซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง (2565-2567)

เนคเทค สวทช. อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การทดสอบซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐาน (Train the Trainer : Software Testing – Foundation level)”

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การทดสอบซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐาน (Train the Trainer : Software Testing – Foundation Level) เพื่อพัฒนาศักยภาพการทดสอบของซอฟต์แวร์ในประเทศไทย ตลอดจนยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรที่จะเป็นผู้ทดสอบซอฟต์แวร์ ตามหลักการของมาตรฐานสากลที่จะช่วยให้ระบบซอฟต์แวร์มีคุณภาพและได้ตามมาตรฐานในระดับสากล