ผลการค้นหา

Tag: สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ x เนคเทค สวทช. จัด Workshop การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census)

สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพ และทักษะในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census) โดยมีคณะนักวิจัยและบุคลากรทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) เนคเทค สวทช. ร่วมเป็นวิทยากร