ผลการค้นหา

Tag: ระบบบริหารอะไหล่กังหันก๊าซ

ระบบบริหารอะไหล่กังหันก๊าซ(Gas Turbine Spare Parts Management System)

เนคเทค ร่วมกับ กฟผ. พัฒนาระบบบริหารจัดการชิ้นส่วนสำรองและระบบคลังของโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ให้มีปริมาณอะไหล่ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน