งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (LTSS)

Facebook
Twitter

งานที่ให้บริการ

ThaiJO: Thai Journals Online (ThaiJO)

เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP)

website: https://www.tci-thaijo.org

AIforThai: แพลตฟอร์มบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้แนวคิด “AI สัญชาติไทย” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานในประเทศไทย

 AI for Thai เกิดจากความมุ่นมั่นของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ที่จะสร้างเทคโนโลยีฐานรากทางด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) ให้กับประเทศไทย โดยนำผลงานวิจัยที่มีอยู่ทางด้านปัญญาประดิษฐ์มาเผยแพร่ในรูปแบบการให้บริการ หรือ API เพื่อให้นักพัฒนานำไปต่อยอด สร้างสรรค์และพัฒนาแอปพลิเคชันให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงธุรกิจและสังคม

แพลตฟอร์ม AI for Thai ยังเป็นชิ้นส่วนและกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างและขับเคลื่อนระบบนิเวศทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Ecosystem) ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยจะเปิดให้นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาและนักพัฒนามาร่วมกันสร้าง API ใหม่ๆ และนำมาให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้งานในประเทศไทย

website: https://www.aiforthai.in.th

ThaiMOOC: แพลตฟอร์มจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด

ThaiMOOC คือ แพลตฟอร์ม (Platform) ที่สนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด (Thailand Massive Open Online Course) อยู่ภายใต้การกำกับของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานให้กับประชาชนไทย โดยสามารถเรียนได้ฟรีและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทยเกิด “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong Learning)

website: https://thaimooc.org

บุคลากรและความเชี่ยวชาญ

 • ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์ : Knowledge Engineering, Semantic Technology, Software Development
 • ดร.สภา จรรยาชัชวาล : Software development, Knowledge management
 • นายกำธร ไกรรักษ์ : Network, Linux Server Installation-Configuration – Cloud, Virtualization Technology – Programming PHP, shell – Database Admin
 • นางสาวสุภาพร ลำน้อย : การจัดการข้อมูล
 • นายชาญชัย จันฤาชัย: Linux -fix problem -configuration -build, API [golang], PHP, shell programming, nginx, lua, mysql, MongoDB, Docker
 • นายศุภโชค ศันติวิชยะ : Advance Linux user – web programing *PHP *MySQL *MongoDB – patch any program languages – any software configuration – script programing *bash *Perl *python
 • นายศารทูล คัมมกสิกิจ : Software Development, Network Administration
 • นายพรดนัย ขันติ : Software Development
 • นายจักรพงษ์ วงสาโท : Software Development
 • นางสาวพรทิวา ชะทา : Software Development

ติดต่อ

 • งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (LTSS)
  ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (TSS)
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  อีเมล : tss-ltss[at]nectec.or.th