กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย

Facebook
Twitter

กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่ายเป็นกลุ่มวิจัยภายใต้สังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ที่ประกอบไปด้วยทีมนักวิจัยที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ทีมวิจัยมีภาระกิจงานวิจัยและพัฒนาที่มีบทบาทและส่วนร่วมในการผลักดันประเทศให้สามารถนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและเครือข่ายมาสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคม

วิสัยทัศน์

เป็นกลุ่มวิจัยที่เป็นรากฐานสำคัญในการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่าย เพื่อสร้างผลงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในวิสัยทัศน์ Thailand 4.0

พันธกิจ

 • วิจัย สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาแพลตฟอร์มพื้นฐาน ที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
 • ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ ประเมิน ให้ความคิดเห็น ในสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
 • สร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ สร้างสรรรค์นวัตกรรม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เทคนโลยีหลัก

 • การสื่อสารข้อมูลแบบมีสายและไร้สาย (Wired and Wireless Communication)
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)
 • เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย (Wireless Sensor Network)
 • อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และเว็บของสรรพสิ่ง (Internet of Things/ Web of Things)
 • การให้บริการเครือข่ายแบบเสมือนและกำหนดได้ด้วยซอฟต์แวร์ (Network Function Virtualization /Software Defined Network)
 • สถาปัตยกรรมของระบบคลาวด์ และการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ (Cloud Architecture/ Distributed/Cloud/Fog/Edge Computing)
 • โพรโทคอลการสื่อสารข้อมูล (Communication Protocol)
  การสื่อสารแบบทันเวลา (Real Time Communication)
  เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลผ่านเว็บและโมบาย (Web and Mobile Technology)
 • ระบบจราจรและโลจิสติกอัจฉริยะ (Intelligent Transport and Logistic System)
 • ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและเครือข่าย (Information and Network Security)
 • ระบบระบุตำแหน่งแบบเวลาจริง (Real Time Locating System)

โจทย์วิจัย / ความท้าทาย

 • แพลตฟอร์มบริหารจัดการรถเก็บขยะ และรายงานปัญหาเมือง
 • แพลตฟอร์มระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบลูทูธ (UNAI) สำหรับโรงงาน
 • แพลตฟอร์มบริการคลาวด์คอนเทนเนอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
 • บริการบันทึกลงเวลาแบบ 4 ปัจจัย (4-Factor Time Attendance Service)
 • ระบบเลือกตั้งด้วย Blockchain
 • บริการตรวจจับ Darknet ใน IoT (ร่วมกับ UNAI)
 • แพลตฟอร์มระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีอัลตราไวด์แบนด์ สำหรับโรงงาน (Real Time Location Service Platform using UWB for Smart Factory)
 • เทคโนโลยีแนวหน้าด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Frontier Technology for Information Security)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบริบทสำหรับการจราจรอัจฉริยะ (Context Awareness Analysis for ITS)

ติดต่อ

กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
อีเมล : cnwru[at]nectec.or.th
โทร. : (+66)2-564-6900 ต่อ 2631