กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG)

Facebook
Twitter

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยเน้นการประมวลผลภาษา เสียงพูดรูปภาพ และสัญญาณคลื่น พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ใช้ในประเทศไทยเข้าถึงได้ง่ายและสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างเข้าใจและเหมาะสม

วิสัยทัศน์

ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สู่สังคมไทย

พันธกิจ

 1. คงความเป็นเลิศในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Research)
 2. สร้างทรัพยากรวิจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับประเทศ (Resource)
 3. ขยายกลุ่มผู้ร่วมวิจัย วิศวกรรม และผู้ใช้งาน (Transfer)
 4. สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริง (Impact)

เทคโนโลยีหลัก

 1. เทคโนโลยีประมวลผลภาพ
 2. เทคโนโลยีประมวลผลภาษาธรรมชาติและความหมาย
 3. เทคโนโลยีประมวลสัญญาณประสาท
 4. เทคโนโลยีประมวลผลเสียงและข้อความ

โจทย์วิจัย / ความท้าทาย

โจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มีหลากหลายด้าน ตัวอย่างได้แก่

 • การเกษตรแนวใหม่ สามารถใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการทำนายและแนะนำการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • การแพทย์และสาธารณสุข สามารถใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น และการวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์
 • บริการภาครัฐ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสร้างบริการที่ดีสู่่ประชาชนผ่านทางบริการภาครัฐต่างๆ
 • การศึกษา สามารถใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการจัดเนื้อหาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนและนักศึกษา
 • อุตสาหกรรมการผลิต สามารถใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการจัดการวางแผนในโรงงานเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้น
 • อุตสาหกรรมการให้บริการ สามารถใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการตอบคำถามและช่วยเหลือลูกค้าแทนพนักงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ติดต่อ

ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ
กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
อีเมล : thepchai.supnithi[at]nectec.or.th
โทร. : (+66)2-564-6900 ต่อ 2260