เนคเทค สวทช. ต้อนรับนักวิจัยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

Facebook
Twitter

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การต้อนรับคณะนักวิจัย Worked Group 11 Industrial materials and energy สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ (SSDRG) เมื่อวันที่ 23 มิ.ย 65 โดยมี ดร.นพดล นันทวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ (SSDRG) และ ดร.มติ ห่อประทุม หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเซนเซอร์แสงไฟฟ้าเคมี (OEC) พร้อมด้วยทีมนักวิจัยเนคเทค สวทช. ร่วมต้อนรับและนำเสนองานวิจัย ดังนี้

  • การพัฒนาการเคลือบฟิล์มบางและโครงสร้างนาโนด้วยเทคนิค PVD สำหรับการประยุกต์ใช้ทางเซนเซอร์ โดย ดร.มติ ห่อประทุม หัวหน้าทีมวิจัย OEC เนคเทค สวทช.
  • การวิเคราะห์ฟิล์มบางด้วยเทคนิคทางแสง โดย ดร.พิทักษ์ เอี่ยมชัย นักวิจัยทีม OEC เนคเทค สวทช.

คณะฯ ได้เข้าชมห้องปฎิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเซนเซอร์แสงไฟฟ้าเคมี (OEC) และ ห้องปฎิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์ (TRT) ณ อาคาร Nectec และ Nectec Pilot Plant โดยมีทีมนักวิจัยให้การต้อนรับ ได้แก่ ดร.คทา จารุวงศ์รังสี, คุณวิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล, ดร.รุ่งโรจน์ จินตเมธาสวัสดิ์ และ Ms.Chia jia yi

การเยี่ยมชมครั้งนี้นักวิจัยได้ร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเคลือบฟิล์มบาง รวมถึงหารือแนวทางการวิจัยอันจะก่อให้เกิดการร่วมโครงการขอทุนในอนาคต โดยเฉพาะโครงการต้นแบบ 3Gev ในการสร้างเครื่อง Sputtering เพื่อเคลือบกระจกให้กับบีมไลน์ สำหรับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเครื่องใหม่