เยี่ยมชม “การไฟฟ้านครหลวง” องค์กรต้นแบบด้านอนุรักษ์พลังงาน

Facebook
Twitter

เนคเทค/สวทช. เยี่ยมชมการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) องค์กรต้นแบบด้านอนุรักษ์พลังงาน

PEA, การไฟฟ้านครหลวง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) นำโดย คุณโสภาวรรณ วิทย์ดำรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สำนักผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะนักวิจัย พนักงาน และผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดการพลังงานจากทุกศูนย์ฯ แห่งชาติ ที่ตั้งอยู่ภายในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จำนวน 40 คน ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) องค์กรต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รวมถึงการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ส่งผลกระทบต่อแวดล้อมน้อยที่สุด โดยมีคุณเรวดี สุทธินุ่น รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ให้การต้อนรับ และคณะนำเยี่ยมชมบริเวณต่างๆ  

PEA, การไฟฟ้านครหลวง
PEA, การไฟฟ้านครหลวง

กฟน. มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล ควบคู่กับการให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานตลอดมา จนสามารถคว้ารางวัลดีเด่นด้านหน่วยงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในการประกวด Thailand Energy Awards 2015 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน และรางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยมต่อเนื่องติดต่อกันสองปี จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวมถึงความสำเร็จของกฟน. ที่มีบทบาทชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เช่น โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED โครงการหลังคาผลิตพลังงานสะอาดที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ และส่งผลต่อการประหยัดพลังงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับทุกภาคส่วนนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จนได้รับความไว้วางใจและเป็นต้นแบบขององค์กรอื่นในการส่งเสริมการดำเนินงานให้เกิดการตื่นตัวและผลักดันด้านการอนุรักษ์พลังงาน และความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น

PEA, การไฟฟ้านครหลวง
PEA, การไฟฟ้านครหลวง