เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา

Facebook
Twitter

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ให้การต้อนรับพลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา พร้อมคณะกรรมาธิการ และผู้ติดตาม จำนวน 9 ท่าน ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุม ติดตามการดำเนินงาน เสนอแนะ เร่งรัดตามแผนปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 (Big Rock) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเนคเทค สวทช. จำนวน 8 โครงการ  โดยมี ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค  ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค คุณรสรินทร์ ทองห้อย ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงบประมาณและประเมินผล พร้อมด้วยคณะนักวิจัย เข้าร่วมให้การต้อนรับ นำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ห้องบุษกร (ชั้น 1) อาคารเนคเทค สวทช. จ.ปทุมธานี และในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ดังนี้

แพลตฟอร์มสำหรับให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data Platform : OPEN-D)
โดย ดร.มารุต บูรณรัช ผู้อำนวยการ กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์

การบูรณาการระบบข้อมูลสุขภาพ และโภชนาการเด็ก ผ่านแพลตฟอร์มกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยง คัดกรอง และเฝ้าระวังสุขภาวะเด็กรายคน (Kidiary)
โดย ดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัย ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์

โครงการการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากที่ดินด้านการเกษตร ระยะที่ 5 (Agri-Map)โดย คุณสรวัตร ประภานิติเสถียร ผู้ช่วยวิจัย ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้

โครงการบูรณาการระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และจัดทำข้อมูลทางด้านการเกษตรแบบเปิด (Farmer One)
โดย คุณกิตติ พงศ์กิตติวัฒนา นักวิเคราะห์ฝ่ายบริหารโครงการวิจัย

แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย (AI For Thai)
โดย ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์ หัวหน้างาน งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC)
โดย ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ หัวหน้าทีมวิจัย ทีมโครงสร้างพื้นฐานซูเปอร์คอมพิวเตอร์

NETPIE IoT Platform เพื่อบูรณาการการออกแบบ การผลิต และบริการในภาคอุตสาหกรรม
โดย ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก หัวหน้าทีมวิจัย ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ
และ คุณณฐพล ตันสังวรณ์ ผู้ช่วยวิจัย ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ

ในโอกาสนี้ พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธาน และคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ได้ชื่นชมและให้กำลังใจแก่ทีมนักวิจัยของเนคเทค ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่ประเทศมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี มุ่งทำงานวิจัยพัฒนา คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้หน่วยงานอื่นได้นำไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งได้ให้มุมมอง และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเนคเทค อาทิ

  • มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อสนับสนุนวิเคราะห์ ช่วยให้เกิดรายได้
  • การจัดทำแพลตฟอร์ม วางสถาปัตยกรรมให้กับประเทศ ที่เป็นแพลตฟอร์มกลาง ไว้ที่คลาวด์ภาครัฐ และสามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนดำเนินงานให้แก่รัฐบาล หน่วยงานที่แลกเปลี่ยนข้อมูล และภาคประชาชน
  • AI ต้องผลักดันให้เป็นแพลตฟอร์มระดับประเทศ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถช่วยตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเร็วขึ้น และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  •      ขอให้เนคเทคสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ และสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อให้รับทราบบทบาท ภารกิจของเนคเทคที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ