เยี่ยมชม Online ! เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี

Facebook
Twitter

เนคเทค สวทช. ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี เยี่ยมชม Online ในยุค New Normal

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ให้การต้อนรับเยี่ยมชม คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี ชั้นปีที่ 1-4  รวมทั้งสิ้น 47 คน รูปแบบ Online ในยุค New Nomal โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและได้รับทักษะจากการศึกษานอกสถานศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้กับความรู้ที่ได้รับในห้องเรียน เพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป โดยหัวข้อที่สนใจมีดังต่อไปนี้

หัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded System) โดย ดร.เกสร กาลจิตร์  นักวิจัยทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบและเครือข่ายเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST) 

ปัจจุบันเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ถูกนำไปใช้งานกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมยานยนต์และขนส่ง  อุตสาหกรรมการเกษตร ทั้งด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการเพาะปลูก

หัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีแมชชีนวิชั่น โดย คุณศิริชัย ปริตโตทกพร นักวิจัยทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล  ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบและเครือข่ายเทคโนโลยีแมชชีนวิชั่น (MVT) 

การทำงานของเทคโนโลยีแมชชีนวิชั่นในด้านเซนเซอร์ตรวจวัดพืช และ ระบบติดตามการเพาะปลูก ซึ่งเทคโนโลยีด้านแมชชีนวิชั่นเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตหลากหลายประเภท และถูกนำมาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ โดยส่วนใหญ่ใช้กล้องทำหน้าที่รับข้อมูลในการมองเห็น เพื่อนำไปใช้ตัดสินหรือควบคุมการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเนคเทค แบบ Online

เปิดประสบการณ์ใหม่ ! เยี่ยมชมเนคเทคแบบออนไลน์ สไตล์ New Normal ด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 พร้อมการบรรยายจากนักวิจัยแบบ Exclusive ในหัวข้อที่คุณเลือกได้ !

ดูรายละเอียด