เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 43 วิทยาลัยการตำรวจ

Facebook
Twitter

1 เมษายน 2565  เนคเทค สวทช. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 43 จำนวน 66 คน ของวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมเนคเทค สวทช. แบบ Online เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีต่าง ๆ ในยุคดิจิทัล รวมทั้งได้รับประสบการณ์และวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล โดยมีทีมนักวิจัยร่วมต้อนรับและนำเสนองานวิจัย ดังนี้

“ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยุคดิจิทัล”
โดย คุณศศกร  พิเชฐจำเริญ ผู้ช่วยวิจัยกลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ปัจจุบันความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) เป็นประเด็นที่หลายประเทศให้ความสำคัญ เนื่องจากมีการละเมิดสินทรัพย์สารสนเทศในหน่วยงานที่มีความสำคัญระดับประเทศถี่มากขึ้น เช่น หน่วยงานราชการ ธนาคาร และ หน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ “ภัยคุกคามทางไซเบอร์” ถือเป็นภัยคุกคามใหญ่หลวงต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ การโจมตีทางไซเบอร์มีหลายรูปแบบ เช่น การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ การสอดแนมข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสปายแวร์ การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ การโจมตีโดยชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์ (Malicious Software: Malware) หรือการรุมสอบถามข้อมูลจนระบบล่ม เป็นต้น

“แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย (AI for Thai) และกระบวนการในการสร้างเทคโนโลยี AI”  
โดย คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ  นักวิจัยกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์  ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ

AI for Thai : Thai AI Service Platform เป็นแพลตฟอร์มให้บริการ AI สัญชาติไทย มุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และ Machine Learning เพื่อเน้นตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริการต่างๆ ในประเทศไทย

การบรรยายในครั้งนี้ คณะของผู้เข้ารับการฝีกอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากร  เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น