เนคเทค สวทช.ต้อนรับสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

Facebook
Twitter

21 ธันวาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ให้การต้อนรับคุณพลอยรวี เกริกพันธ์กุล ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ นักวิชาการ และบุคลากร คณะสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จำนวน 24 ท่าน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานในด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะการปรับเปลี่ยนสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ได้ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปภาพรวมกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์

กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์
โดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์

Thai AI Service Platform แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทยเพื่อคนไทย
โดย คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ  นักวิจัยทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ

นักวิจัยกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์นำเสนอผลงานวิจัย ประกอบด้วย ตรวจับไข่พยาธิ โดย ดร.ดวงรัตน์ แก่นสวัสดิ์ , ไลน์บอทโรคข้าว โดย คุณวศิน สินธุภิญโญ

ภาพรวมงานวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ โดย ดร.วาทยา ชุณห์วิจิตรา , เครื่องแปลภาษาไทย – จีน โดย ดร.ปรัชญา บุญขวัญ

หลังจากคณะเยี่ยมชมได้รับฟังผลงานวิจัยด้าน AI ทีมวิจัยนำชมนิทรรศการโชว์ผลงานเทคโนโลยีด้าน AI ที่ได้จัดเตรียมไว้บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคารเนคเทค ประกอบด้วย ตรวจจับไข่พยาธิ , ไลน์บอทโรคข้าว , วาจา (VAJA): โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย , พาที (Partii): โปรแกรมรู้จำเสียงพูดภาษาไทย , ระบบแชตบอต KhunSe และ เครื่องแปลภาษาไทย – จีน ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะเป็นอย่างมาก