เนคเทค ร่วมโชว์ผลงานด้านรถไฟฟ้าดัดแปลง ในงานแถลงนโยบาย “อว For EV”

Facebook
Twitter

เนคเทค ร่วมโชว์ผลงานด้านรถไฟฟ้าดัดแปลง ในงานแถลงนโยบาย “อว For EV”

โดยนำเสนอผลงานจาก NSTDA Startup – ECUTEC และผลงานรถไฟฟ้าดัดแปลงด้วย EV Kit ตามวิธีการแบบ e-Engine จากทีม SMC

16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียมชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐมนตรีกระทรวง อว. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น เนื่องจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ ประธานบอร์ดอีวี เล็งเห็นว่ากระทรวง อว. เป็นกระทรวงสําคัญที่จะมาร่วมขับเคลื่อนโยบายในการผลักดันให้ประเทศเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สําคัญอันดับหนึ่งของภูมิภาค และ 10 อันดับแรกของโลก

โดยมีเป้าหมายการผลิตรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) หรือยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปี 2573 คิดเป็นกําลังการผลิตรถยนต์ประมาณ 725,000 คัน และ รถจักรยานยนต์ประมาณ 675,000 คัน เพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้กับประเทศ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แก้ไขความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างอนาคตที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบาย “อว. For EV” เพื่อผลักดันแแผนงานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้กระทรวง อว. ประกอบด้วย 3 แผนงานหลัก ได้แก่

1. EV-HRD การพัฒนาทักษะกําลังคน เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อาทิ การ ออกแบบ การผลิต การพัฒนาซอฟแวร์ และการซ่อมบํารุงยานยนต์ไฟฟ้า สถานีบรรจุไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐาน มีเป้าหมายในการผลิตกําลังคน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 150,000 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยปี 2567 จะผลิตกําลังคนให้ได้ 5,000 คน

2. EV-Transformation การส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้ อว. ปรับเปลี่ยนมาใช้ยาน ยนต์ไฟฟ้า และ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ สถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานในสังกัด อว. เปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างน้อย ร้อยละ 30 ของยานยนต์ที่ใช้งานของหน่วยงานภายในระยะเวลา 5 ปี มุ่งสู่ Green campus ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

3. EV-Innovation การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพื่อ ยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ เพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนสําคัญ และใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเข้มข้น