รับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Facebook
Twitter

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต้องการรับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เพื่อเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ มีภารกิจในการดำเนินการวิจัย การสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ในด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ ซึ่งมีความสำคัญอย่างสูงต่อความสามารถในการผลิตและความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

ประกาศ สวทช. เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ

ใบสมัครผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ติดต่อขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวโสภิดา เนตรวิจิตร
e-mail: sopidan@nstda.or.th
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71144
โทรสาร 0 2564 7021