บริการด้านนวัตกรรม

งานบริการด้านออกแบบและวิศวกรรม (DESS)

ให้บริการเครื่องมือ เครื่องจักรทางด้านวิศวกรรมและวัสดุ ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง บริการข้อมูลด้านเทคนิคของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการสร้างชิ้นส่วนต้นแบบและเครื่องมือ