งานบริการด้านออกแบบและวิศวกรรม (DESS)

Facebook
Twitter

งานบริการด้านออกแบบและวิศวกรรม (Design and Engineering Support Service Section: DESS) ซึ่งสังกัดฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการเครื่องมือ เครื่องจักรทางด้านวิศวกรรม และวัสดุ ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้อง บริการข้อมูลด้านเทคนิคของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆ ของ ศูนย์ฯ รวมทั้งการสร้างชิ้นส่วนต้นแบบและเครื่องมือ เพื่อสนันสนุนการดำเนินงานของหน่วยวิจัยในองค์กร

จุดเด่น

 • เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเครื่องมือกลางของศูนย์ฯ และสนับสนุนให้ใช้เครื่องมือร่วมกัน
 • ลดขั้นตอนการดำเนินงานด้านการสร้างต้นแบบของหน่วยวิจัย
 • สามารถสร้างชิ้นส่วนเฉพาะและปรับแก้ไขต้นแบบ ได้ในเวลาจำกัด

งาน / เครื่องมือที่ให้บริการ

 • บริการทางด้านเครื่องมือเครื่องจักรกล ได้แก่ งานกัด งานกลึง แกะสลักชิ้นส่วน โลหะ และพลาสติก
 • บริการสร้างชิ้นส่วนต้นแบบงานวิจัย
 • บริการสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ PCB ต้นแบบ จากเครื่อง PCB Prototyping
 • เครื่อง Laser Cut
 • เครื่อง 3D Scanner และ 3D Printer
 • เครื่อง UAV เพื่อบริการสำรวจและถ่ายภาพทางอากาศ

กลุ่มลูกค้า

 • หน่วยวิจัยใน ศอ. และ สวทช.
 • ภาคเอกชนที่มีความร่วมมือกับหน่วยวิจัย ใน สวทช.
 • สถาบันการศึกษา
3D scaner

 

งาน 3D Scanner & 3D Printer
Laser Cut

 

Laser Cut
PCB ProtoTyping

 

PCB ProtoTyping
UAV สำรวจและถ่ายภาพทางอากาศ

 

UAV สำรวจและถ่ายภาพทางอากาศ

ติดต่อหน่วยงาน

งานบริการด้านออกแบบและวิศวกรรม (DESS)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2707
email : dess[at]nectec.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356, 2382, 2399
email: business[at]nectec.or.th

บทความที่เกี่ยวข้อง