เรื่องเด่น

โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ต่อยอดไอเดียคนรุ่นใหม่…ใช้ได้จริง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และมูลนิธิสยามกัมมาจล ดำเนินโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคนพิการ : กรณีศึกษาพระราชทานในจังหวัดนราธิวาส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง