เรื่องเด่น

ลดช่องว่างชุมชนชายขอบด้วย3G อินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บ

“เรื่องเล่าจากอมก๋อย”การทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน 3G ศศช. บ้านห้วยกว้างใหม่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่