ระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน (Dam Safety Remote Monitoring System: DS-RMS)

Facebook
Twitter

การจัดการน้ำและความปลอดภัยเขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่ 14 เขื่อน ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะดำเนินงานครอบคลุมทั้งระบบตามมาตรฐานองค์ประกอบด้านการจัดการน้ำและความปลอดภัย รวมทั้ง จะต้องมีการจัดการข้อมูลที่ดี ตลอดจนมีการจัดการแผนฉุกเฉินร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจำลองสถานการณ์จริง การกำกับดูแลดังกล่าว ได้มีการติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติซึ่งดำเนินการร่วมกับเนคเทค ที่ได้พัฒนาระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน (Dam Safety Remote Monitoring System: DS-RMS) โดยข้อมูลจากทุกเขื่อนจะถูกเชื่อมโยงมายังศูนย์ประมวลผลกลางด้านความปลอดภัยเขื่อนผ่านสายไฟเบอร์ออฟติค เพื่อติดตามข้อมูลพฤติกรรมของเขื่อน ประกอบด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งมีหน่วยควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit: RTU) เป็นระบบเสมือนผู้เชี่ยวชาญ มี serverช่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ real-time ส่งไปยังศูนย์ประมวลผลกลางด้านความปลอดภัยเขื่อน (central server) ด้วยเครือข่าย IT star โดยมีการประมวลผลผ่าน Web application เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการน้ำและความปลอดภัย นอกจากนี้ เนคเทคยังได้พัฒนาแบบจำลองอุทกพลศาสตร์ เพื่อคำนวณพฤติกรรมน้ำและแนวทางในการป้องกันน้ำท่วมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์อื่นๆ ได้ด้วย