Traffy Expert Finder

Facebook
Twitter
Traffy Expert Finder

 

ระบบวิเคราะห์และจัดลำดับความเชี่ยวชาญ (Traffy Expert Finder) ใช้ระบบจัดลำดับความเชี่ยวชาญแบบอัตโนมัติ ด้วยอัลกอริทึมจัดลำดับความเชี่ยวชาญของนักวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา จากการรวบรวมผลงานที่เผยแพร่อยู่ใน Digital Library เพื่อให้ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลผู้เชียวชาญหรือนำผลงานวิจัยไปต่อยอดได้ผ่าน API

จุดเด่นของเทคโนโลยี

  • คำนวนความเชี่ยวชาญจากผลงานวิชาการโดยอัตโนมัติ
  • สามารถปรับปรุงความทันสมัยได้อย่างอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

  • สามารถค้นหาผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้
  • สามารถแสดงผู้เชี่ยวชาญตามลำดับของผลงานและความเชี่ยวชาญ
  • สามารถนำไปต่อยอดผ่าน API ได้

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

  • นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ ที่ต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
  • หน่วยงานที่ต้องการเพิ่มศักยภาพจากการวิจัยและพัฒนา
  • นักวิจัย นักศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการข้อมูลข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

  • อยู่ระหว่างการยื่นจดสิทธิบัตร “ระบบและวิธีการสำหรับจัดลำดับผู้เชี่ยวชาญ”
Traffy Expert Finder

 

ตัวอย่างการค้นหาผู้เชี่ยวชาญหรือสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

วิจัยพัฒนาโดย

ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2528

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email: business[at]nectec.or.th