KidDiary Platform ระบบฐานข้อมูลสุขภาพเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

Facebook
Twitter
KidDiary Platform

 

KidDiary Platform เป็น ระบบฐานข้อมูลสุขภาพเด็กและเยาวชน พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับเครือข่ายกุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อเป็นเครื่องมือสําหรับ พ่อแม่ในการเฝ้าระวังสุขภาพของลูก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 18 ปี ในด้านต่างๆ เช่น การเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ พัฒนาการสมวัย วัคซีน สุขภาพช่องปากและฟัน สังคมและอารมณ์ เนื่องจากแอปพลิเคชันทํางานผ่านเซิร์ฟเวอร์ทําให้สามารถ ส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่อพบเด็กที่มีความเสี่ยง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาส พบแพทย์ และรับการประเมินอย่างทันการณ์ และพร้อมรับทราบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมรอบด้านตามวัย ( https://kiddiary.in.th )

เชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างพ่อแม่ โรงพยาบาลและโรงเรียน

KidDiary Platform คลังข้อมูลสุขภาพเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ที่มีความ ทันสมัยและเชื่อมโยงกันแบบ Real-time ในหน่วยงาน ช่วยให้เกิดการบูรณาการ การดูแลและส่งเสริมกาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กไทยให้มีสุขภาพดีสมวัย

KidDiary Platform

 

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ KidDiary Platform

KidDiary Platform

 

– Kidsize
เครื่องชั่งน้ําหนักและวัดความสูง ที่มีเซนเซอร์ตรวจเช็คท่ายืนที่ถูกต้อง
– KidArn
เครื่องมือประเมินทักษะ พื้นฐานของการอ่านภาษาไทย
– Thai School Lunch
ระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียน (2O แบบอัตโนมัติ ช่วยจัดอาหารกลางวันได้อย่างมีคุณภาพ และวางแผนการใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม (www.thaischoolunch.in.th)

KidDiary สําหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง

KidDiary platform

 

ประโยชน์สําหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง
 • ติดตาม เฝ้าระวังสุขภาพและพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง
 • แจ้งเตือนเมื่อพบเด็กมีความเสี่ยงด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการไม่ได้ตามเกณฑ์
 • เป็นที่ปรึกษา ให้คําแนะนําพ่อแม่ในเรื่องโภชนาการและการเสริมพัฒนาการ
 • หากผลประเมินพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย ระบบจะส่งคลิปส่งเสริม พัฒนาการให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเพื่อการฝึกฝน
 • แจ้งเตือนการฉีดวัคซีน เพื่อให้ได้รับวัคซีนครบตามกําหนด
 • เชื่อมต่อข้อมูลกับโรงเรียนและโรงนยาบาลผ่าน QR Code

KidDiary สําหรับโรงพยาบาล

KidDiary Platform

 

ประโยชน์สําหรับโรงพยาบาล
 • เชื่อมต่อข้อมูล KidDiary กับผู้ปกครองและโรงเรียนได้อัตโนมัติ
 • ข้อมูลที่บันทึกและแสดงในแอปพลิเคชัน ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยได้ถูกต้องรวดเร็วและแม่นยํายิ่งขึ้น
 • ตรวจสอบและแจ้งเตือนเมื่อพบว่าเด็กมีความเสี่ยงด้าน การเจริญเติบโตาและพัฒนาการไม่ได้ตามเกณฑ์
 • ลดภาระงานในการบันทึกข้อมูล ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ
 • สามารถประเมินสถิติภาพรวม เพื่อการบริหารจัดการ ดูแลเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KidDiary สําหรับโรงเรียน

KidDiary Platform

 

ประโยชน์สําหรับโรงเรียน
 • ติดตาม เฝ้าระวังสุขภาพและพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง
 • ลดภาระงานและความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลลงระบบและ ประเมินผลแบบอัตโนมัติ
 • โรงเรียนได้เห็นข้อมูลภาพรวมที่ถูกต้อง ทันสมัย
 • นําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่าง เหมาะสม เช่น หากพบเด็กส่วนใหญ่มีภาวะน้ําหนักเกิน อาจจัดกิจกรรมให้เด็กได้ออกกําลังกายมากขึ้น

ผู้พัฒนาแพล็ตฟอร์ม

ห้องปฎิบัติการวิจัยติดตามสุขภาพและรูปแบบการดำเนินชีวิต (HLM)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2545-47 และ 2219
https://kiddiary.in.th/

แอปพลิเคชั่น KidDiary

Cinque Terre

 

ดาวน์โหลด
Cinque Terre

 

ดาวน์โหลด