HosMate

Facebook
Twitter
HosMate

 

HosMate ระบบช่วยนำทางผู้ป่วยในโรงพยาบาลและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ป่วย จะช่วยให้คนไข้ทราบข้อมูลการใช้บริการของตัวคนไข้เองในระหว่างที่อยู่ในโรงพยาบาล เช่น จะต้องทำอะไร ที่ใด เมื่อใด ต้องรอคิวอีกกี่คิว การแสดงยอดใบเสร็จล่วงหน้า เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คนไข้รู้สึกผ่อนคลายและลดความเครียดเมื่ออยู่ในโรงพยาบาล เพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่รพ.โดยไม่จำเป็น ผลพลอยได้คือเจ้าหน้าที่รพ.ก็จะได้มีเวลาเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงานหลักต่อไปอีกด้วย HosMate สามารถนำข้อมูลการใช้บริการเหล่านี้มาวิเคราะห์และแสดงเป็นรายงานเพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลได้ในอนาคต HosMate เป็นระบบที่ได้มีการประยุกต์ต่อยอดจากระบบเดิมที่ชื่อว่า EasyHos

จุดเด่นของเทคโนโลยี

 • สามารถใช้ได้จริงโดยโรงพยาบาลไม่ต้องเปลี่ยนแปลงขั้นตอนปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ รวมถึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งเป็นระบบแรกในประเทศไทย
 • ใช้เทคนิค Big Data Analysis เพื่อสนับสนุนนวัตกรรม
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการและแสดงเป็นรายงานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของโรงพยาบาล
HosMate

 

คุณสมบัติ

 • แสดงข้อมูลคนไข้บน Smart-phone Tablet หรือ Kiosk ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android
 • แสดงข้อมูลพื้นฐานของคนไข้ เช่น เลขประจำตัวผู้ป่วย HN, ชื่อ-นามสกุล
 • แสดงสถานะการเข้ารับบริการของคนไข้ เช่น ติดต่อเคาน์เตอร์ ไปห้องตรวจ รอพบแพทย์ ระหว่างรักษา รอจ่ายเงิน รอรับยา
 • สถานที่ที่ผู้รับบริการต้องไป เช่น ห้องตรวจ ห้องเอ็กซเรย์ ห้องจ่ายยา เป็นต้น
 • แสดงคิวที่ต้องรอในการเข้ารับบริการ เช่น ได้รับคิวเบอร์อะไร ต้องรออีกกี่คิว กี่นาที เป็นต้น (ในกรณีที่คนไข้มีนัดเวลาชัดเจนแล้ว จะแสดงเวลานัดพบแพทย์แทนคิวที่ต้องรอ)
 • การแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิวการรักษา
 • บอกเวลาที่ใช้ทั้งหมดในการเข้ารับบริการ
 • แจ้งค่าใช้จ่ายในการรักษา
 • แสดงแผนที่โรงพยาบาล ชั้น หรือแผนก สามารถตรวจสอบตำแหน่งที่อยู่ของคนไข้และห้องด้วยการสแกน QR code
 • วิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการของผู้ป่วยและแสดงรายงานออกมาในรูปแบบต่าง ๆ
HosMate

 

ตัวอย่างการแสดงรายงานของโปรแกรม HosMate

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

 • เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
 • ผู้มารับบริการในโรงพยาบาล

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

 • ยื่นจดสิทธิบัตรไทย หมายเลขคำขอ1601003412
 • ยื่นจดอนุสิทธิบัตรไทย หมายเลขคำขอ 1403001779

วิจัยพัฒนาโดย

ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSL)
หน่วยวิจัยนวัตกรรมไร้สาย และความมั่นคง (WISRU) และ
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการเชิงคำนวณ (CPA)
หน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ (ICCRU)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email: business[at]nectec.or.th

Download โปสเตอร์แนะนำผลงาน