เทคโนโลยีโฟโทนิกส์ สำหรับตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

Facebook
Twitter
เครื่องตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

 

สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติพัฒนาเครื่องมือที่ผสมผสานความรู้ทางด้านแสง อิเล็กทรอนิกส์ และ ซอฟท์แวร์ เข้าด้วยกัน เพื่อทำการประมวลผลและวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีจะเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่สำคัญ มีผลต่อผลผลิตและความสำเร็จในการเพาะปลูก

A-Rice

 

A-Rice: เครื่องวัดขนาดคัพภะของเมล็ดข้าว (Rice Embryo Analyzer)
ระบบตรวจวัดขนาดคัพภะของเมล็ดข้าวที่กระเทาะเปลือกแล้วในรูปแบบเชิงพื้นที่แบบไม่ทำลาย
– ตรวจวัดความยาวและความกว้างของเมล็ดข้าว
– ตรวจหาพื้นที่ของคัพภะ (Embryo) (ตร.มม.) และ ร้อยละของพื้นที่เมล็ดข้าว
– ตรวจหาพื้นที่ของเอนโดสเปิร์ม (Endosperm) (ตร.มม.) และ ร้อยละของพื้นที่เมล็ดข้าว
A-Rice

 

C-Rice

 

C-Rice: เครื่องตรวจเมล็ดข้าวแดง เมล็ดข้าวเหนียว หรือเมล็ดข้าวเจ้า ที่ปนมากับเมล็ดพันธุ์ (Rice Classifier)
เครื่องตรวจวัดระดับความปลอมปนของเมล็ดข้าวแดง เมล็ดข้าวเหนียว หรือเมล็ดข้าวเจ้า ที่ปนมากับเมล็ดพันธุ์ โดยวิเคราะห์ภาพของเมล็ดข้าวภายใต้การส่องสว่างจากแสงที่ความยาวคลื่นต่างๆ
C-Rice

 

S-Rice

 

S-Rice: เครื่องตรวจคุณภาพเมล็ดข้าว (Rice Scanner)
สำหรับตรวจคุณภาพเมล็ดข้าวเพื่อตรวจวัดขนาดของความยาว ความกว้าง และความหนาของเมล็ดข้าวได้พร้อมกัน ตรวจวัดระดับท้องไข่ของข้าวสารได้อย่างน้อย 2 ระดับ และตรวจวัดความเหลืองของข้าวสาร
S-Rice

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email: business@nectec.or.th

Download โปสเตอร์แนะนำผลงาน