FoodChoice

Facebook
Twitter
“แอปพลิเคชัน FoodChoice” เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ เมื่อสแกนบาร์โค้ดจากผลิตภัณฑ์ ข้อมูลบนฉลากโภชนาการจะถูกแสดงในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่ายเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสุขภาพของผู้ใช้งาน ได้อย่างรวดเร็ว ถ้าสแกนไม่พบข้อมูล ผู้ใช้สามารถร่วมแชร์ รูปภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในแอปพลิเคชัน ให้ทันสมัยและครบถ้วนอยู่ตลอดเวลา
ทําไมต้องมี FoodChoice

สถานการณ์โรคอ้วนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเด็กไทยติดอันดับการเพิ่มจํานวนเด็กอ้วนเร็วที่สุดในโลก ซึ่งปัจจัยที่สําคัญคือเด็กมีการบริโภคอาหารจุบจิบ ขนมหวาน เครื่องดื่ม น้ําอัดลม อาหารสําเร็จรูปมากขึ้น ทําให้เกิดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ตามมา ดังนั้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนที่จะเลือกรับประทานอาหารหรือ ผลิตภัณฑ์ใด ถือเป็นทางเลือกที่ดีในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้

การให้ความรู้ด้านโภชนาการ

ข้อมูลโภชนาการหรือฉลากโภชนาการ คือการแสดงรายละเอียดของชนิดและปริมาณของสารอาหารซึ่งอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ปัจจุบันพบว่ามีผู้บริโภคจํานวนมากที่ประสบปัญหาการดูฉลากผลิตภัณฑ์ เนื่องจากตัวอักษรเล็ก มีรายละเอียดมาก เมื่อต้องการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ใช้เวลาในการตัดสินใจนาน ซึ่ง FoodChoice ช่วยแก้ปัญหานี้ได้

FoodChoice ทําอะไรได้บ้าง
FoodChoice
 • แสดงผลข้อมูลฉลากในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ
 • ช่วยผู้บริโภคในการตัดสินใจ เปรียบเทียบและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน
 • สามารถเลือกบริโภคได้เหมาะสมกับภาวะโภชนาการของตนเองได้
 • กําหนดปริมาณการรับประทานให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย
แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสแกนบาร์โค้ด
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อเปรียบเทียบและเลือกซื้อในผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน
คําแนะนําเพื่อสุขภาพ

คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เลือกแบ่งตามสุขภาวะ

ถ่ายภาพฉลากโภชนาการ

ในกรณีที่สแกนบาร์โค้ดผลิตภัณฑ์ไม่พบ ท่านสามารถช่วยเพิ่มฐานข้อมูลฉลากโภชนาการให้ FoodChoice เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ได้โดยถ่ายภาพฉลากตามนี้

 • ด้านหน้าผลิตภัณฑ์
 • ข้อมูลโภชนาการ
 • ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์
 • เลขอย. 13 หลัก
สแกนบาร์โค้ดผลิตภัณฑ์

สแกนบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์เพื่อดูข้อมูล ฉลากโภชนาการ โดยข้อมูลตัวตนอ้างอิง จากข้อมูลโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2558

การจัดเรียงข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์
เกณฑ์ภาพรวมผลิตภัณฑ์ : เรียงตามคู่มือการจําแนกอาหาร ขนม นม และเครื่องดื่ม ตามมาตรฐานโภชนาการ
พลังงาน : เรียงตามปริมาณจากน้อยไปมาก
น้ําตาล : เรียงตามปริมาณจากน้อยไปมาก
ไขมัน : เรียงตามปริมาณจากน้อยไปมาก
ไขมันอิ่มตัว : เรียงตามปริมาณจากน้อยไปมาก
โปรตีน : เรียงตามปริมาณจากมากไปน้อย
โซเดียม : เรียงตามปริมาณจากน้อยไปมาก
แคลเซียม : เรียงตามปริมาณจากมากไปน้อย
ประวัติการสแกนผลิตภัณฑ์

ข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์ที่เคยสแกนบาร์โค้ดมาแล้ว

หน่วยงานภาคีเครือข่าย
 • กรมอนามัย
 • สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • มูลนิธิผู้บริโภค
 • โครงการเด็กไทยไม่กินหวาน
 • สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข

เกณฑ์การจําแนกสีของ Food Choice

FoodChoice
อ้างอิงจากคู่มือการจําแนก อาหาร ขนม นมและเครื่องดื่ม ตามมาตรฐานโภชนาการ สําหรับเด็กอายุ 3-15 ปี (ฉบับปรับปรุง)
สำนักโภชนาการ กรมอนามัย โครงการเจริญตามรอยพระยุคลบาท พัฒนารูปแบบการจัดการด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพเพื่อเด็กไทยแก้มใส
พิมพ์ครั้งที่ 3 เมษายน 2560
 • สีเขียว หมายถึง ปริมาณพลังงานหรือสารอาหาร อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด แต่หากบริโภคผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มากกว่าหนึ่งหน่วยบริโภค แต่ไม่เกิน 2 หน่วยบริโภค ของอาหารระหว่างมื้อ (อาหารว่าง) หรือ บริโภคร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นเป็นที่มีสารอาหารชนิดเดียวกันที่ให้สีเขียว ก็จะทําให้ได้รับสารอาหารนั้นในปริมาณสูงปานกลาง
 • สีเหลือง หมายถึง ปริมาณพลังงานหรือสารอาหาร อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แต่หากบริโภคผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มากกว่าหนึ่งหน่วยบริโภค หรือบริโภคร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นเป็นที่มีสารอาหารชนิดเดียวกันที่มีสีเหลือง ก็จะทําให้ได้รับสารอาหารนั้นในปริมาณสูง
 • สีแดง หมายถึง ปริมาณพลังงานหรือสารอาหาร อยู่ในเกณฑ์ที่สูงเกิน 2 เท่าของเกณฑ์ที่กำหนด หากบริโภคอาหารระหว่างมื้อที่มีสัญลักษณ์สีแดงในอาหารตัวใดตัวหนึ่ง ต้องพยายามลดการได้รับสารอาหารนั้น ๆ ในอาหารมือหลักต่อไป
 • สีฟ้า หมายถึง ปริมาณโปรตีน แคลเซียม วิตามินบีสอง ซึ่งเป็นสารอาหารที่ดีแต่มีปริมาณต่ํากว่าเกณฑ์มาก
การให้ความรู้ถึงปริมาณน้ำตาลที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์

ท่านทราบหรือไม่ว่า..

บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 3-12 ปี สามารถบริโภคน้ําตาล ไม่เกิน 4 ช้อนชา ต่อวัน บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป สามารถบริโภคน้ําตาล ไม่เกิน 6 ช้อนชา ต่อวัน FoodChoice จะแสดงปริมาณน้ําตาลในขนม และ เครื่องดื่มต่าง ๆ ในรูปช้อนชาเพื่อให้ผู้บริโภคสามารกรู้ได้ว่า มีน้ําตาลในผลิตภัณฑ์ที่สแกนเมากน้อยเพียงใด

* น้ําตาล 1 ช้อนชา = 4 กรัม
ผู้พัฒนา FoodChoice
ห้องปฏิบัติการวิจัยติดตามสุขภาพและรูปแบบการดำเนินชีวิต (HLM)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02564 6900 ต่อ 2545-47

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐาน โภชนาการ ติดต่อ

หน่วยงานสนับสนุนเกณฑ์การจำแนกอาหาร ขนม นม และเครื่องดื่มตามมาตรฐานโภชนาการ
สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
โครงการเจริญตามรอบพระยุคลบาทพัฒนารูปแบบการจัดการด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพเพื่อเด็กไทยแก้มใส
88/22 สำนักโภชนาการ กรมอนามัย ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 4307-8