เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

Facebook
Twitter

 

about-visit

การจัดการเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดำเนินการ/ประสานงานการต้อนรับผู้เยี่ยมชม (ภาครัฐ , ภาคเอกชน , ภาคการศึกษา) ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและประทับใจ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯอีกทางหนึ่งให้เป็นที่รู้จักแก่ ภาครัฐ, ภาคเอกชน,ภาคการศึกษา ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ และกลุ่มผู้เยี่ยมชมดังกล่าวในอนาคตและทำให้ผู้เยี่ยมชมรู้สึกว่าได้รับการต้อนรับที่ดีเมื่อติดต่อมา และเมื่อมาเยี่ยมชมก็ได้รับการดูแลที่ดี เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมมีความรู้สึกที่ดีต่อศูนย์

บทบาท หน้าที่ และ ขอบเขตความรับผิดชอบ

  1. ดำเนินการจัดการต้อนรับผู้เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  2. รับเรื่องการขอเข้าเยี่ยมชม และ พิจารณาการอนุมัติขอเยี่ยมชมตามเงื่อนไข และตามความเหมาะสม
  3. พิจารณาห้องปฏิบัติการ/นักวิจัยที่เหมาะสมกับผู้เยี่ยมชม และติดต่อประสานงานเพื่อขอเข้าเยี่ยมชม
  4. ดำเนินการ/ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับผู้เยี่ยมชม
  5. ดำเนินการต้อนรับผู้เยี่ยมชม
  6. ทำการเก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเยี่ยมชม เช่น ประเมินแบบสอบถามผู้เยี่ยมชม เป็นต้น เพื่อใช้ปรับปรุงงานทางด้านการต้อนรับและผลักดันให้เกิดความร่วมมือและบรรลุ ตามเป้าหมายของศูนย์ฯ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้การปฏิบัติงานการต้อนรับผู้เยี่ยมชมทำได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการต้อนรับผู้เยี่ยมชม ต่อไปในอนาคต

ขอบข่าย

ครอบคลุมถึงการดำเนินงานเตรียมการต้อนรับและการต้อนรับผู้เยี่ยมชมของศูนย์ฯ

เงื่อนไขเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา

ผู้เยี่ยมชมเป็นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของศูนย์ฯ ได้แก่ คณะนักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ที่ต้องการทำวิจัยร่วมกับศูนย์ฯ ใช้บริการทางด้านการทดสอบ ต้องการคำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้เยี่ยมชม การปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อความร่วมมือในอนาคต เป็นต้น

การต้อนรับจะเป็นการบรรยายนำเสนอความรู้/ งานวิจัย จากนักวิจัย โดยจะเน้นให้นักศึกษาฟังบรรยายความรู้เชิงเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

*หมายเหตุ: ในกรณีเยี่ยมชมแล็บวิจัย อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ จะต้องเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

วันและเวลาการต้อนรับคณะเยี่ยมชม

วันอังคาร และวันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า เวลา 9.00 – 12.00 น. หรือ ช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 16.00 น.

การติดต่อเพื่อเยี่ยมชมศูนย์ฯ

– ทางคณะจัดทำจดหมายราชการจากมหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เยี่ยมชมศึกษาดูงาน
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
– ระบุสาขาเทคโนโลยี หรืองานวิจัยที่คณะสนใจ
– ระบุวัน/ เวลา และจำนวนคณะอาจารย์ นักศึกษาที่จะมาศึกษาดูงาน (ศูนย์ฯ สามารถรองรับคณะได้ไม่เกิน 70 คน)
– เมื่อจดหมายดังกล่าวผ่านการลงนามจากผู้บริหารหน่วยงานของท่านเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาทำสำเนาส่งมาที่ email: pbrs@nectec.or.th 
– สำหรับจดหมายฉบับจริงท่านสามารถส่งไปรษณีย์ มาที่
งานประชาสัมพันธ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ผู้ระสานงาน

คุณปวีณา ครุฑธาพันธ์ และ คุณสายพิณ ธนะศิริวัฒนา
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โทร: 0 2564 6900 (ต่อ 2332 หรือ 2336)
email: icp-pbrs@nectec.or.th 

การเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)