สวทช. ทูลเกล้าฯ ถวายโปรแกรม KidDiary for Excel เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ

Facebook
Twitter

สวทช. ทูลเกล้าฯ ถวายโปรแกรมประเมินภาวะโภชนาการเด็ก KidDiary for Excel เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ

ด้วยโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระะราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีการจัดการฝึกอบรมสำหรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากประเทศต่างๆ ได้แก่ บังกลาเทศ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 22-30 สิงหาคม 2566 โดยมี ดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ “โปรแกรมประเมินภาวะโภชนาการเด็ก 1 วัน – 19 ปี (KidDiary for Excel)” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นไปตามพระราชประสงค์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านโภชนาการ และสุขอนามัย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการ เนคเทค สวทช. และดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ เนคเทค สวทช. จึงได้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายโปรแกรมประเมินภาวะโภชนาการ หรือ KidDiary ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการในรูปแบบ online นำมาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบ offline ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยจะจัดทำทูลเกล้าฯ ถวายจำนวนทั้งสิ้น 500 ชุด เพื่อทรงนำไปใช้ในกิจกรรมของโครงการ และพระราชทานให้แก่สถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริฯ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเจริญเติบโตใหม่ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม “ระบบฐานข้อมูลสุขภาพเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ (KidDiary)”

สามารถติดตามได้ที่
https://kiddiary.in.th/