โครงการ “ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์”

Facebook
Twitter
nectec-electronics-camp

 

ปัจจุบันความรู้และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีการนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมของประเทศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ยังส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรงนั่นคือทำให้เกิดความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ในความสะดวกสบายที่เกิดขึ้นย่อมมีผลกระทบในด้านลบติดตามมาจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในทางที่ผิด ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ทั้งทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการให้ความรู้และความเข้าใจแก่เยาวชนในการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเยาวชนก็เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงทั้งในด้านการศึกษา และในชีวิตประจำวันการให้ความรู้แก่เยาวชนจึงเป็นวิธีการหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชน ตลอดจนเป็นแนวทางในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อย่างถ่องแท้ สามารถสร้างและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไป

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จึงได้จัดทำโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ : NECTEC eCamp ตั้งแต่ปี 2543 เพื่อส่งเสริม กระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ ความสามารถและสนใจสิ่งประดิษฐ์และความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายฯ ทำการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อประยุกต์ใช้งานต่างๆ ด้วยตนเอง และยังเป็นการพัฒนาความรู้สู่การเป็นนักวิจัยระดับอาชีพต่อไป โครงการนี้ดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียนของทุกปี โดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย 17 แห่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ