ข่าวสาร

[Poster] Traffy Transit ระบบทำนายเวลารถเข้าป้าย

TanRabad

ชุดซอฟต์แวร์สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการป้องกันควบคุมกา รระบาดของโรคติดต่อ โดยปัจจุบันนำร่องที่โรคไข้เลือดออก ประกอบด้วย 4 แอปพลิเคชันหลัก ได้แก่

  • ทันระบาดสำรวจ
  • ทันระบาดติดตาม
  • ทันระบาดรายงาน
  • ทันระบาดวิเคราะห์

ดาวน์โหลดโปสเตอร์

Cinque Terre
                                                                                     TanRabad-TH

Cinque Terre
                                                                                   TanRabad-EN