ข่าวสาร

[Poster] Traffy Transit ระบบทำนายเวลารถเข้าป้าย

ทันพิบัติ

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ทา งธรรมชาติแบบเรียลไทม์ อาทิ ปริมาณน้ำฝนสะสม (รายชั่วโมง รายวัน ราย 24 ชั่วโมง และ ราย 72 ชั่วโมง) ภัยหนาว และภัยร้อน เป็นต้น โดยอ้างอิงข้อมูลตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร และกรมทรัพยากรน้ำ

ดาวน์โหลดโปสเตอร์

Cinque Terre                                                                                                              TaNPIBUT-TH


  Cinque Terre                                                                                                                TaNPIBUT-EN