ข่าวสาร

Introduction to Wireless Sensor Network

หนังสือ Introduction to Wireless Sensor Networks เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเผยแพร่เอกสารทางด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวแก่ผู้ที่สนใจทั่วไปได้สามารถศึกษาหาความรู้ และทดลองปฏิบัติ เพื่อนำไปต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนี้ในประเทศให้มากขึ้น ซึ่งโครงการนี้เป็นการริเริ่มโดยสมาคมสมองกลฝังตัวของไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Cinque Terre
Dowlond

จัดทำโดย

ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต และ ผศ.ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เครือข่ายความรู้เฉพาะด้านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย (COE-WSN)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
email: coewsn@gmail.com