ข่าวสาร

NECTEC eNewsletter ปี 2559 ฉบับที่ 53

NECTEC eNewsletter ประจำปี 2559 ฉบับที่ 53 ขอแนะนำ ชุดซอฟต์แวร์ “ทันระบาด” ช่วยสนับสนุน การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ

ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคแถบร้อนชื้น เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไข้เลือดออก ในปี 2559 กรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้ป่วยจากไข้เลือดออกมากที่สุดถึง 3,228 ราย และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 166,000 ราย การป้องกันการแพร่กระจายจึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุขจำต้องเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 13 กรุงเทพฯ กรมควบคุมโรค และโปรแกรมการปฏิบัติการเพื่อการรักษาสุขภาพและวัสดุทางการแพทย์ คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ เนคเทค/สวทช. จึงได้ร่วมวิจัยพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ “ทันระบาด” (TanRabad) เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ เริ่มนำร่องที่โรคไข้เลือดออก ชุดซอฟต์แวร์ทันระบาดประกอบด้วย 4 แอปพลิเคชันหลัก ดังนี้

  • ทันระบาดติดตาม – Watch : ติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์
  • ทันระบาดสำรวจ – Survey : สำรวจง่าย ข้อมูลถูกต้อง ดูผลทันที
  • ทันระบาดรายงาน – Report : รายงานง่าย ข้อมูลแม่นยำ ทำได้ทันที
  • ทันระบาดวิเคราะห์ – BI : วิเคราะห์ข้อมูลทุกมุมมอง
Cinque Terre
Downlond