ข่าวสาร

NECTEC eNewsletter ปี 2559 ฉบับที่ 52

NECTEC eNewsletter ประจำปี 2559 ฉบับที่ 52 ขอแนะนำ ต้นแบบเครื่องตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดอิสระ (Automatic Fault Detection in Off-grid PV Systems)

ระบบติดตามการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์โดยทั่วไป (PV Monitoring System) จะใช้ Power Meter และ Sensor Meter ต่างๆ แยกจากกันและดึงสัญญาณดังกล่าวส่งเข้ายังเซิร์ฟเวอร์เพื่อแสดงผล ซึ่งผู้ดูแลระบบฯ สามารถติดตามและวิเคราะห์การทำงานของระบบฯ จากข้อมูลที่แสดง โดยอาศัยผู้ชำนาญเฉพาะทางในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและการเฝ้าระวังอุปกรณ์ที่อาจเกิดการชำรุดในแต่ละพื้นที่นำไปติดตั้ง ทีมวิจัยจึงได้มีการพัฒนาต้นแบบ “เครื่องตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอิสระ” เพื่อช่วยในการติดตามและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลที่ทำการวัดและประมวลผลจะแสดงที่พื้นที่ติดตั้งระบบฯ เพื่อให้คนในพื้นที่ทราบว่าระบบฯ ทำงานปกติหรือไม่ หากไม่ปกติอุปกรณ์ตัวใดชำรุด อีกทั้งยังสามารถติดตามการทำงานของระบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้แบบ Real Time อีกด้วย

Cinque Terre
Downlond