ข่าวสาร

NECTEC eNewsletter ปี 2559 ฉบับที่ 51

NECTEC eNewsletter ประจำปี 2559 ฉบับที่ 50 ขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับ ‘FAARM – RU’ ระบบรวบรวมและประสานรายงานข้อมูลเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันยังอยู่แยกกันตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยมีการจัดทำแบบฟอร์มมาตรฐานในการรับขึ้นทะเบียน แต่ยังไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภายนอก นโยบายของสำนักงบประมาณจึงต้องการให้มีการรวบรวมข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ที่ระบบคลาวด์กลาง ซึ่งรับผิดชอบโดยสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) รวมถึงอำนวยความสะดวกในการช่วยรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการแสดงข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่รวบรวมไว้ นอกจากจะทำให้เห็นภาพรวมของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในหน่วยงานต่างๆ แล้ว ยังมีประโยชน์ในการทราบว่าเกษตรกรหนึ่งคนไปแจ้งขึ้นทะเบียนไว้กี่หน่วยงาน การขึ้นทะเบียนที่แต่ละหน่วยงานระบุพื้นที่ทางการเกษตรไว้เท่าไหร่ และพื้นที่ทางการเกษตรที่ระบุไว้เกินกว่าพื้นที่ตามโฉนดหรือไม่ มีเกษตรกรรายใดบ้างที่ระบุพื้นที่ทางการเกษตรเกินจานวนพื้นที่ในโฉนด เป็นต้น

Cinque Terre
Downlond