ข่าวสาร

NECTEC eNewsletter ปี 2559 ฉบับที่ 49

NECTEC eNewsletter ประจำปี 2559 ฉบับที่ 49 ขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับ CMMI (Capability Maturity Model Integration) มาตรฐานในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ียอมรับท่ัวโลก มีแนวทางและรายละเอียดชัดเจนท่ีจะนาไปสู่การปฏิบัติตามได้ง่ายและมีองค์กรCMMI Instituteพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Cinque Terre
Downlond

วันที่เผยแพร่ 7 ตุลาคม 2559 16:03