ข่าวสาร

NECTEC eNewsletter ปี 2559 ฉบับที่ 48

NECTEC eNewsletter ประจำปี 2559 ฉบับที่ 48ขอแนะนำ “Smart AQUA Application” ระบบทดสอบคุณภาพน้ำหรือสารเคมีในน้ำด้วยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ใช้หลักการของการตรวจวัดค่าสี (Colorimetry) ผสมผสานกับการทำปฏิกิริยาของสารเคมีที่อยู่ในน้ำกับสารเคมีท่ีทำให้เกิดสี (Indicator) โดยใช้โทรศัพท์มือบนบน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นเครื่องมือในการอ่านค่าสีที่เกิดขึ้นแทนการใช้สายตาของผู้ทดสอบ เพื่อนำมาเช่ือมโยงกับปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีที่สนใจ

Cinque Terre
Downlond