ข่าวสาร

Embedded Android Development

หนังสือ Embedded Android Development เล่มนี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพวิชาชีพ Embedded System เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนทั้งทักษะด้านการเขียนโปรแกรมและหลักการเข้าใจการทำงานฮาร์ดแวร์ทางด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวให้น่าสนใจและสามารถดึงดูดนักศึกษาให้ศึกษาต่อในสาขา Embedded System รวมทั้งนำไปเผยแพร่ยังมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมทางด้านระบบสมองกลฝังตัว

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักพัฒนาและผู้ที่สนใจการทำงานภายในระบบสมองกลฝังตัว ซึ่งเนื้อหาในหนังสือได้รวบรวมศาสตร์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและพัฒนาทางด้านระบบสมองกลฝังตัวเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงหรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคตได้

Cinque Terre
Downlond


จัดทำโดย

ผศ. วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์
วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สนับสนุนโดย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย