ข่าวสาร

[Poster] Traffy Transit ระบบทำนายเวลารถเข้าป้าย

Raknam

รักษ์น้ำเป็นระบบพยากรณ์และจำลองเหตุการณ์เพื่อการบริหารจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม โดยมุ่งเน้นบริหารจัดการแบบ area-based เป็นหลักโดย ระบบรักษ์น้ำมีองค์ประกอบหลักอยู่สี่ส่วนได้แก่ รักษ์น้ำ Monitor รักษ์น้ำ Forecast รักษ์น้ำ Scenario และรักษ์น้ำ Optimize ระบบรักษ์น้ำสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็มในพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่สอดคล้องกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ R-Monitor แสดงข้อมูลคุณภาพน้ำปริมาณน้ำท่า ปริมาณน้ำฝนและน้ำขึ้น-น้ำลง จากสถานีตรวจวัดในพื้นที่

ดาวน์โหลดโปสเตอร์

Cinque Terre                                                                          Raknam-TH
Cinque Terre                                                                                                                          Raknam-EN

วันที่เผยแพร่ 21 สิงหาคม 2562 09:00