ข่าวสาร

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2561

NECTEC ACE 2018
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทค ประจำปี 2561
NECTEC Annual Conference and Exhibitions 2018
“ประเทศไทยก้าวไกล ด้วยงานวิจัยใช้ได้จริง”
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561
ณ ห้องบอลรูม รีเซฟชั่นฮอลล์ โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
ลงทะเบียน : https://www.nectec.or.th/ace2018

 

Cinque Terre
[ลงทะเบียน] NECTEC-ACE 2018 : ประเทศก้าวไกล ด้วยงานวิจัยใช้ได้จริง

 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ เนคเทค-สวทช. ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจหลักดำเนินการวิจัย พัฒนา ออกแบบ วิศวกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมภายในประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร ตลอดจนเสริมสร้าง โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และชุมชนของประเทศ ด้วยพันธกิจดังกล่าว เนคเทค จะนำเอาผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่สะสมอย่างยาวนาน มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเทศสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ให้เกิดเป็นรูปธรรม ผลิตผลงานวิจัยที่จับต้องได้สามารถนำไปใช้ได้จริง เนคเทคได้กำหนดกรอบวิจัย 5 ประเด็นมุ่งเน้น เพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและสอดคล้องตามนโยบายหลัก 4 ประเด็นสำคัญของกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่

“วิทย์แก้จน” ด้วยกรอบวิจัยมุ่งเน้นทางด้านเกษตรและอาหาร
“วิทย์สร้างคน และวิทย์เสริมแกร่ง” ด้วยกรอบวิจัยมุ่งเน้นทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ด้านสุขภาพและการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
“วิทย์สู่ภูมิภาค” ด้วยกรอบวิจัยมุ่งเน้นทางด้านการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาชุมชนชายขอบ

ในทุกๆ ปี เนคเทค-สวทช. จะจัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาผลงานวิจัยและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานประชุมวิชาการ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในสาขาต่างๆ ที่ใช้งานได้จริง และนำไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศได้อย่างยั่งยืนและส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการที่สามารถสร้างเครือข่ายทั้งในระดับอาเซียนและระดับสากล พร้อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพบุคลากรด้านวิจัย โดยจะมีเวทีการนำเสนอ การอภิปราย และการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ จากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

สำหรับงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทคประจำปี 2561 หรือ NECTEC Annual Conference and Exhibitions 2018 (NECTEC – ACE 2018) ในปีนี้ กำหนดจัดในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องบอลรูม รีเซฟชั่นฮอลล์ โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “ประเทศไทยก้าวไกล ด้วยงานวิจัยใช้ได้จริง” โดยมีเป้าหมายเป็นเวทีเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาที่มีการนำไปใช้ในภาคส่วนต่างๆ หนุนการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างก้าวกระโดด ภายใต้กรอบวิจัย 5 ประเด็นมุ่งเน้น และภายในงานปีนี้จะมีการนำเสนอผลงานโครงการภายใต้งบโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ (Big Rock) จำนวน 2 โครงการ ที่ เนคเทค-สวทช. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตามนโยบาย “วิทย์สร้างคน”และ”วิทย์สู่ภูมิภาค”

โครงการที่หนึ่ง

ได้แก่ โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Powered by KidBright) ทีมนักวิจัยเนคเทคจัดทำบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright จำนวน 200,000 ชุด แจกจ่ายให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดของรัฐ ประมาณ 1,000 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนากำลังคนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน และยกระดับความสามารถของเด็กไทยสู่ความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคและระดับสากล และตามนโยบาย “วิทย์สร้างคน”และ“วิทย์เสริมแกร่ง”

โครงการที่สอง

ได้แก่ โครงการขยายผลงานวิจัย DentiiScan เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย อีกหนึ่งผลงานของทีมวิจัยเนคเทค ในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางทันตกรรมได้แก่ เครื่อง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรม (DentiiScan), ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการผ่าตัดรากฟันเทียม (DentiPlan), การออกแบบและผลิตครอบฟันเซรามิกส์ โดยทำการติดตั้งเครื่อง DentiiScan ในโรงพยาบาลภาครัฐ จำนวน 50 แห่ง เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทางทันตกรรมในระดับประเทศด้วยนวัตกรรมไทย และเป็นฐานในการสร้างอุตสาหกรรมการบริการทางการแพทย์ที่เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลทางทันตกรรมในระดับประเทศ นอกจากนี้ เนคเทค-สวทช. จะถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยของเนคเทค และผลงานที่ร่วมกับพันธมิตร มานำเสนอในรูปแบบการสัมมนาวิชาการ และการจัดนิทรรศการ