เนคเทค สวทช. มอบใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้กับบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

Facebook
Twitter

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เนคเทค สวทช. โดยสถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล (DTEC) ได้รับเกียรติจาก ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค มอบใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ในขอบข่ายซอฟต์แวร์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ CALA Security รุ่น 1.X.X ให้กับนายปริญญา ผลพฤกษสกุล ประธานบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นผู้รับมอบ

CALA Security รุ่น 1.X.X เป็นซอฟต์แวร์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากสถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล (DTEC) เป็นไปตามมาตรฐาน มศอ.4003.1 ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เล่ม 1 ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ขอกำหนดของสถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล รูปแบบการรับรองประเภทที่ 3

โดยบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการไทย ที่ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ และดิจิทัลโซลูชันต่างๆ เพื่อให้บริการหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ DTEC สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.nectec.or.th/dtec/