แบบสอบถาม
การรับรู้ และความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)


คำชี้แจง
       แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการรับรู้และความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อภาพลักษณ์การดำเนินงาน และผลงานวิจัยพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ของเนคเทคในปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อประกอบการวางแผนงาน ปรับปรุงกลยุทธ์ และประเมินผลการดำเนินงานของเนคเทคให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป
       กรุณาตอบคำถามให้ครบทุกข้อ และกรอกข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ภายในวันที่ 25 กันยายน 2557

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
  ชาย หญิง
2. อายุ
  13 - 24 ปี 25 – 34 ปี
  35 – 44 ปี 45 – 54 ปี
  55 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
  มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า อาชีวศึกษา/อนุปริญญา
  ปริญญาตรี ปริญญาโท
  ปริญญาเอก อื่นๆ (โปรดระบุ)
4. อาชีพ
  นักเรียน/ นิสิต นักศึกษา อาจารย์/ นักวิชาการ/ นักวิจัย
  ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  นักการเมือง พนักงานหน่วยงานของรัฐ/ หน่วยงานอิสระ
  พนักงานบริษัทเอกชน หรือ ผู้ประกอบกิจการทางด้าน อิเล็กทรอนิกส์
  พนักงานบริษัทเอกชน หรือ ผู้ประกอบกิจการทางด้าน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
  พนักงานบริษัทเอกชน หรือ ผู้ประกอบกิจการทางด้าน คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
  พนักงานบริษัทเอกชน หรือ ผู้ประกอบกิจการทางด้าน บริการทางด้านคอมพิวเตอร์
  พนักงานบริษัทเอกชน หรือ ผู้ประกอบกิจการทางด้าน สื่อสารโทรคมนาคม
  พนักงานบริษัทเอกชน หรือ ผู้ประกอบกิจการทางด้านอื่นๆ(โปรดระบุ)
  สื่อมวลชน
  อาชีพอิสระ อื่นๆ (โปรดระบุ)
 
5. ที่อยู่ หรือสถานที่ทำงานในปัจจุบันของท่านตั้งอยู่ในภูมิภาคใด
  ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
  ภาคตะวันออก ภาคใต้ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
6.ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยมีโอกาสติดต่อร่วมงาน หรือเกี่ยวข้องกับเนคเทคในกิจกรรมใดมากที่สุด
  มีความร่วมมือ หรือร่วมวิจัยพัฒนาผลงานกับเนคเทค
  ใช้ผลงานวิจัย/ นำงานวิจัย หรือเทคโนโลยีของเนคเทคไปใช้งาน
  ติดตามข่าวสารของเนคเทค จากเว็บไซต์ www.nectec.or.th หรือสื่อมวลชนต่างๆ
  ร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา หรือประกวดแข่งขัน หรืองานประชุมวิชาการ หรือนิทรรศการที่เนคเทคจัดขึ้น
  ไม่เคยติดต่อร่วมงาน ร่วมกิจกรรม หรือติดตามข่าวสารใดๆ ที่เกี่ยวกับเนคเทค
7. ช่องทางใดที่จะทำให้ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเนคเทคได้สะดวก (เลือกตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
  ผู้บริหาร/ บุคลากร/ นักวิจัยของเนคเทค
หนังสือพิมพ์ ระบุ
  เอกสาร/ สิ่งพิมพ์เผยแพร่
สถานีวิทยุ รายการ
  รายงานผลงานประจำปี
โทรทัศน์ ช่อง/ รายการ
  อบรม สัมมนา งานประชุมวิชาการ และนิทรรศการ
เว็บไซต์ ระบุ
  เยี่ยมชมศึกษาดูงาน
e-mail address:
  เว็บไซต์เนคเทค (www.nectec.or.th)
Facebook, Twitter, Youtube:
  Facebook NECTEC Thailand
สื่ออื่นๆ (โปรดระบุ):
  จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (E-Newsletter)
 
8.ท่านทราบข่าวการร่วมตอบแบบสอบถามครั้งนี้จากช่องทางใด
  email address เว็บไซต์ www.nectec.or.th
  Facebook NECTEC Thailand อื่นๆ (ระบุ)
 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อภารกิจการดำเนินงานที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของเนคเทค
9. ท่านรู้จักเนคเทคจากการดำเนินงาน หรือกิจกรรมด้านใดเด่นชัดที่สุด(เลือกตอบได้ 3 ข้อ โดยใส่หมายเลข 1-3 หน้าข้อที่ท่านเห็นว่าเด่นชัดมากที่สุด อันดับที่ 1 2 และ 3 ตามลำดับ)
  วิจัยพัฒนาจากระดับต้นแบบงานวิจัย จนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
  สร้างเครือข่ายร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาผลงานใหม่ๆ
  ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ ผลงานวิจัย สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์
  ให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ ติดตามประเมินผลโครงการวิจัย
  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  เสนอแนะนโยบาย หรือแผนงานด้านเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานอื่นๆ
  อื่นๆ (โปรดระบุ)
 
10. ท่านคิดว่าในปัจจุบัน เนคเทคมีบทบาท การดำเนินงานที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์มากหรือน้อยเพียงใด
วิสัยทัศน์ของเนคเทคคือ
"เป็นองค์กรวิจัย ที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อสร้างผลงานที่ก่อเกิดประโยชน์ มีความเป็นเลิศ
ซึ่งสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดจนภูมิภาค "
ประเด็น
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
ปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
ไม่เห็นด้วย
วิจัยพัฒนาผลงานจากระดับต้นแบบ จนถึงการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
สร้างความร่วมมือ สนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ คิดค้นผลงานวิจัยใหม่ๆ
พัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่น ได้การยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ
คิดค้นผลงานวิจัยเพื่อช่วยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
ถ่ายทอดความรู้/ ผลงานวิจัยช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ
ช่วยยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัย นักวิชาการทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค
ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 
ส่วนที่ 3การรับรู้ต่อผลการดำเนินงานของเนคเทค
11.ท่านทราบหรือไม่ว่าเนคเทคมีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
  11.1 บทความวิชาการได้รับการเผยแพร่ ตีพิมพ์ ในวารสาร หรือการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทราบ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ
  11.2 ต้นแบบผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ได้รับการขึ้นทะเบียนจดสิทธิบัตร ทราบ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ
  11.3 ผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ตรงกับความต้องการของสังคม ทราบ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ
  11.4 งานวิจัยที่ภาคเอกชนสามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ทราบ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ
  11.5 โครงการหรือกิจกรรม เพื่อกระตุ้นส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียน/ นักศึกษา ทราบ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ
  11.6 นักเรียน/ นักศึกษา ที่ร่วมกิจกรรมของเนคเทค เป็นที่ยอมรับ ว่ามีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ทราบ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ
 
12. ท่านมีความพึงพอใจต่อภาพรวมการดำเนินงานของเนคเทค อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด มาก
  ปานกลาง น้อย
  ไม่พึงพอใจ
 
13. หากพูดถึง "องค์กรเนคเทค" ท่านจะนึกถึงอะไร
 
 
14. หากพูดถึง "นักวิจัย/ บุคลากรของเนคเทค" ท่านจะนึกถึงอะไร
 
 
15. หากพูดถึง"ผลงานวิจัยของเนคเทค"ท่านจะนึกถึงอะไร
 
 
16. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเนคเทค ในประเด็นดังต่อไปนี้
ประเด็น
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
ปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
ไม่เห็นด้วย
เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดีในงานวิจัยพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
นโยบาย หรือทิศทางดำเนินงานของเนคเทคปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
งานวิจัยเนคเทคทำขึ้นเพื่อประโยชน์เฉพาะบางหน่วยงาน หรือเอกชนเพียงบางราย
ผลงานวิจัยบางสาขามีความซ้ำซ้อน หรือมีหน่วยงานรัฐ/ เอกชนอื่นทำอยู่แล้ว
พัฒนาผลงานวิจัย แต่ไม่มีผู้นำไปใช้งานหรือไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย
เนคเทคคิดงานวิจัยขึ้นเอง โดยไม่สอบถามหรือสำรวจความต้องการจริงจากผู้ใช้งาน
 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 
สิ่งที่ท่านต้องการให้เนคเทคมีบทบาทหรือดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม คืออะไร
  1)
  2)
  3)
 
สิ่งที่ท่านไม่ต้องการให้เนคเทคมีบทบาทหรือดำเนินงาน คืออะไร
  1)
  2)
  3)
 
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
  1)
  2)
  3)
 

เพื่อขอบคุณที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าร่วมตอบแบบสอบถาม

      สำหรับ 50 ท่านแรก ที่ตอบแบบสอบถามกลับมาในภายในวันที่ 5 กันยายน 2557 จะได้รับสมุดบันทึก 1 เล่ม ทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม ร่วมลุ้นรับของที่ระลึก (ท่านละ 1 ชิ้น)
  1. HDD 1 Terabyte จำนวน 2 ชิ้น
  2. Thumb Drive สวทช. จำนวน 20 ชิ้น
  3. กระเป๋า จำนวน 10 ชิ้น
  4. ของที่ระลึก จำนวน 20 ชิ้น
หมดเขตตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ 25 กันยายน 2557

โปรดกรอกชื่อ ที่อยู่ ด้านล่าง

ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail
หากท่านคือผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึก เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ จะติดต่อกลับไปยังท่านโดยตรงผ่านทาง email address ตามที่ได้ระบุไว้


☺ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาร่วมตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี้ ☺