แบบสอบถาม
เรื่อง "ภาพลักษณ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)"


คำชี้แจง
 • แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงภาพลักษณ์ในปัจจุบันของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในการรับรู้ของกลุ่มประชาชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อประกอบการวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์ในการดำเนินงานขององค์กรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
 • กรุณาตอบคำถามให้ครบทุกข้อและกรอกข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ภายในวันที่ 13 กันยายน 2556

 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
  1. เพศ
    ชาย หญิง
  2. อายุ
    13 - 24 ปี 25 – 34 ปี
    35 – 44 ปี 45 – 54 ปี
    55 ปีขึ้นไป
  3. ระดับการศึกษา
    มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า อาชีวศึกษา/อนุปริญญา
    ปริญญาตรี ปริญญาโท
    ปริญญาเอก อื่นๆ (โปรดระบุ)
  4. อาชีพ
    นักเรียน/ นิสิต นักศึกษา อาจารย์/ นักวิชาการ/ นักวิจัย
    ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
    นักการเมือง พนักงานหน่วยงานของรัฐ/ หน่วยงานอิสระ
    ผู้ประกอบการ/ พนักงานในอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
    ผู้ประกอบการ/ พนักงานในอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
    ผู้ประกอบการ/ พนักงานในอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    ผู้ประกอบการ/ พนักงานในุตสาหกรรม บริการทางด้านคอมพิวเตอร์
    ผู้ประกอบการ/ พนักงานในอุตสาหกรรม สื่อสารโทรคมนาคม
    ผู้ประกอบการ/ พนักงานในอุตสาหกรรม อื่นๆ (โปรดระบุ)
    สื่อมวลชน
    อาชีพอิสระ อื่นๆ (โปรดระบุ)
   
  5. ที่อยู่ หรือสถานที่ทำงานในปัจจุบันของท่านตั้งอยู่ในภูมิภาคใด
    ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
    ภาคตะวันออก ภาคใต้ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
  6. ท่านเคยมีโอกาสร่วมตอบแบบสอบถามภาพลักษณ์ของเนคเทคหรือไม่
    ไม่เคย
    เคย (โปรดเลือกจำนวนครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง มากกว่า3 ครั้ง )
  ส่วนที่ 2 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
  7. ท่านได้มีโอกาสติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเนคเทคบ่อยครั้งเพียงใด
    เป็นประจำทุกวัน สัปดาห์ละครั้ง หรือมากกว่า 2 สัปดาห์ต่อครั้ง
    เดือนละครั้ง มากกว่า 2-6 เดือนต่อครั้ง ไม่สม่ำเสมอ แล้วแต่โอกาส
  8. ท่านมีความสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเนคเทคในประเภทใดมากที่สุด (เลือกตอบได้ 3 ข้อ)
    ผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ของเนคเทค
    ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาขาต่างๆ
    ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
    ข้อมูลงานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์
    ความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก
    การจัดอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ และนิทรรศการ
    การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ผลงานวิจัย
    หลักเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์/ ทดสอบประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
    การพัฒนาความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป
    สมัครงาน/ ฝึกงาน
    อื่นๆ (โปรดระบุ)
    ไม่สนใจรับข่าวสารจากเนคเทค
  9. ช่องทางใดที่ทำให้ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเนคเทคได้สะดวกที่สุด (เลือกตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
    ผู้บริหาร/ บุคลากร/ นักวิจัยของเนคเทค
  หนังสือพิมพ์ ระบุ
    เอกสาร/ สิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัย
  สถานีวิทยุ ระบุ
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  โทรทัศน์ ช่อง
    การจัดอบรม สัมมนา งานประชุมวิชาการ และนิทรรศการ
  นิตยสาร ระบุ
    เยี่ยมชมศึกษาดูงาน
  เว็บไซต์ ระบุ
    เว็บไซต์ของเนคเทค (www.nectec.or.th)
  e-mail address:
    Facebook NECTEC Thailand
  Facebook, Twitter, Youtube:
    สื่ออื่นๆ (โปรดระบุ)
   
  ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และความคาดหวังที่มีต่อภารกิจการดำเนินงาน ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
  10. ท่านรู้จัก หรือมีความเข้าใจในภารกิจการดำเนินงานของเนคเทคอยู่ในระดับใด
    รู้จักเนคเทคเป็นอย่างดี
    พอทราบอยู่บ้างว่าเนคเทคมีบทบาทหน้าที่ในด้านใด
    ไม่ทราบภารกิจที่แน่ชัด
  11. ท่านคิดว่าเนคเทคเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในด้านใดเด่นชัดที่สุด (เลือกตอบได้ 3 ข้อ)
    ดำเนินการวิจัยพัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
    ให้บริการสนับสนุนเทคโนโลยี / อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ ในการพัฒนางานวิจัย
    ให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานต่างๆ ในการศึกษาวิจัย
    ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
    สนับสนุน/ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
    รับจ้างทำงานวิจัย
    ให้บริการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
    จัดกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ให้แก่เยาวชน
    เผยแพร่ข้อมูลความทางรู้วิชาการ/ เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
    จัดอบรม สัมมนาทางวิชาการ และนิทรรศการด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
    อื่นๆ (โปรดระบุ)
  12. ท่านเคยมีโอกาสติดต่อ/ ร่วมงานกับหน่วยงานของเนคเทค หรือร่วมกิจกรรมของเนคเทคหรือไม่
    เคย ไม่เคย (ข้ามไปตอบแบบสอบถามในข้อที่ 14)
  13. ท่านเคยมีโอกาสติดต่อ/ ร่วมงานกับหน่วยงานใดของเนคเทค หรือร่วมกิจกรรมในเรื่องใด
    ร่วมงานกับห้องปฏิบัติการวิจัย (โปรดระบุ)
    ขอคำปรึกษา รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเนคเทค
    ร่วมกิจกรรมงานประชุมวิชาการ การประกวดแข่งขัน งานสัมมนา และนิทรรศการ
    ใช้บริการตรวจวิเคราะห์/ ทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์
    สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยใหม่ๆ จากเว็บไซต์ www.nectec.or.h
    อื่นๆ (โปรดระบุ)
  14. ปัจจุบันท่านหรือหน่วยงานของท่าน มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยพัฒนาของเนคเทคหรือไม่
  โครงการ/ ผลงานวิจัยพัฒนา
  รู้จัก/ เคยได้ยิน
  เคยใช้งาน
  ไม่รู้จัก/ ไม่เคยใช้งาน
  ระบบตรวจความต้องการธาตุไนโตรเจนของต้นข้าวผ่านโทรศัพท์มือถือ (BaiKhao Application)
  เซ็นเซอร์ตรวจวัดทางการเกษตร (PH Sensor, EC Sensor, DO Sensor, Soil Moisture Sensor)
  ระบบเตือนภัยดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและการแพทย์ของประเทศ
  ซอฟต์แวร์เก็บแฟ้มข้อมูลทางสาธารณสุขระดับหลังคาเรือนบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา (Family Folder Collector)
  ระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงาน (Zero-Watt Standby)
  โปรแกรมวิเคราะห์ความคิดเห็นบนเว็บไซต์ (S-Sense)
  ระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ (NetHam, Ntop Viewer, Bacon)
  โปรแกรมล่ามอิเล็กทรอนิกส์ (VoiceTra4U-M Application)
  งานวิจัยอื่นๆ (โปรดระบุ)
   
  15. ท่านมีความคาดหวัง หรือต้องการให้เนคเทคดำเนินงานวิจัยพัฒนาอย่างไร (เลือกตอบได้ 1 ข้อ)
    มุ่งเน้นงานวิจัยในเชิงลึก ค้นหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีให้แก่ประเทศ
    บูรณาการเชื่อมโยงงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ หรือสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
    พัฒนาผลงานวิจัยที่พร้อมใช้งานได้จริง สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ช่วยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
    เป็นที่ปรึกษา ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
    อื่นๆ (โปรดระบุ)
  16. ในระยะ 3 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2557-2559) ท่านต้องการให้เนคเทคมุ่งเน้นวิจัยพัฒนาผลงานเพื่อตอบโจทย์ในด้านใดมากที่สุด (เลือกตอบได้ 3 ข้อ)
    อาหารและการเกษตร
  การแพทย์และสาธารณสุข
    นวัตกรรมเพื่อภาคบริการ
  ซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
    พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  การจราจรและขนส่ง
    อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
    เทคโนโลยีเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ
  เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง
    ซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ SMEs
  อื่นๆ (โปรดระบุ)
   
  17. ท่าน/ หน่วยงานของท่านมีความสนใจร่วมงานวิจัย หรือใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของเนคเทคหรือไม่
    มีความสนใจร่วมงานวิจัย ในหัวข้อ
    มีความสนใจใช้งานผลงานวิจัย คือ
    ไม่สนใจร่วมงานวิจัย หรือใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเนคเทค เนื่องจาก
    ไม่แน่ใจ
  ส่วนที่ 4 การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
  ประเด็น
  ระดับความคิดเห็น
  เห็นด้วยมากที่สุด
  เห็นด้วยมาก
  ปานกลาง
  เห็นด้วยน้อย
  ไม่เห็นด้วย
  ภาพรวมการดำเนินงาน

  เนคเทคเป็นองค์กรชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ของประเทศ
  เนคเทคมีภาพลักษณ์ และชื่อเสียงที่ดีในการดำเนินงานวิจัยพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  เนคเทคมีบุคลากร นักวิจัยที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  เนคเทคเป็นองค์กรที่มีความพร้อมของห้องปฏิบัติการวิจัย และอุปกรณ์ที่ทันสมัย
  เนคเทคเป็นองค์กรที่มีเครือข่ายความร่วมมือ ให้การสนับสนุนหน่วยงาน ภายนอกอื่นๆ เพื่อคิดค้น สร้างสรรค์ วิจัยพัฒนาผลงานใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์
  ผลงานวิจัยพัฒนาของเนคเทคสามารถนำไปใช้ได้จริง สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน
  เนคเทคมีกิจกรรมพัฒนาเยาวชนให้มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้านวัตกรรม และโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  ท่านมีความพึงพอใจต่อภาพรวมภารกิจการดำเนินงานวิจัยพัฒนาของเนคเทค
  การถ่ายทอดเทคโนโลยี

  เนคเทคมีงานวิจัยหลากหลายสาขา ให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ หรือบริการได้
  ผลงานวิจัยพัฒนาของเนคเทคสามารถนำไปใช้ได้จริง สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ
  ผลงานวิจัยพัฒนาของเนคเทคสามารถช่วยลดการพึ่งพาทางเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการ
  ข้อมูลงานวิจัยของเนคเทคที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถเข้าถึงได้ง่าย
  การติดต่อเพื่อขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเนคเทค มีกระบวนการที่สะดวก รวดเร็ว ชัดเจน
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเนคเทค
   
  ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
  1. สิ่งที่ท่านต้องการให้เนคเทคมีบทบาทหรือดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม คืออะไร
    1)
    2)
    3)
  2. สิ่งที่ท่านไม่ต้องการให้เนคเทคมีบทบาทหรือดำเนินงาน คืออะไร
    1)
    2)
    3)
  3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
    1)
    2)
    3)

  เพื่อขอบคุณที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าร่วมตอบแบบสอบถาม

       

  100 ท่านแรก

  ที่ตอบแบบสอบถามกลับคืนมาภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 จะได้รับของที่ระลึกจากสวทช.ท่านละ 1 ชิ้น
  ทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถาม มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย
  1. WD External Hard drives My Passport Essential 2.5 USB 3.0 1TB จำนวน 2 รางวัล (ท่านละ 1 รางวัล)
  2. USB flash drive 8 GB จำนวน 20 รางวัล (ท่านละ 1 รางวัล)
  3. กระเป๋าผ้า World Scientist จำนวน 20 รางวัล (ท่านละ 1 รางวัล)
  หมดเขตตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ 13 กันยายน 2556

  โปรดกรอกชื่อ ที่อยู่ ด้านล่าง

  ชื่อ - นามสกุล
  ที่อยู่
  เบอร์โทรศัพท์
  E-Mail
  เงื่อนไขการรับรางวัล
  • ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล ทั้งนี้ ของรางวัลที่เปลี่ยนแปลงนั้น จะมีมูลค่าเท่าเดิมหรือมากกว่า ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการแจ้งจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ผ่านทางอีเมล์ และต้องติดต่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
  • ขอสงวนสิทธิ์การแจกรางวัลให้เฉพาะผู้ที่มีที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น


  "ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาร่วมตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี้"